Engelsk

variants of technological determinism that are characterized precisely by their normativity in relation to technology. Pessimism and optimism Technology is often cast as the great protagonist of modern history. One need only think of the groundbreaking technical advances that occurred during the last century within fields such as aviation, medicine, chemistry, food processing, electronics, nuclear energy, space exploration, genetic engineering, and advanced manufacturing to see the instrumental role that technology has played in creating the present world. But it is precisely for this reason that technology is just as frequently cast as the great antagonist of modern history. Here, disastrous events like the bombing of Hiroshima and the Chernobyl nuclear accident, as well as more pervasive phenomena like global warming and ozone depletion, stand out as the most telling examples of the negative impact of technology (L. Marx, 1994). Proponents of technological optimism, place much faith in technology’s ability to solve our most pressing issues, whereas technological pessimists maintain that our biggest problems are caused by technology’s increasing colonization of contemporary society. As Leo Marx and Merrit Roe Smith (1994, p. xii) put it: In the hard determinists’ vision of the future, we will have technologized our ways to the point where, for better or worse, our technologies permit few alternatives to their inherent dictates. To optimists, such a future is the outcome of many free choices and the realization of the dream of progress; to pessimists, it is a product of necessity’s iron hand, and it points to a totalitarian nightmare. Technological pessimism has a long and winding pedigree, but it finds its clearest expression in the anarchist literature (Gordon, 2009). Pierre-Joseph Proudhon, the first person to officially declare himself an anarchist, was an outspoken critic of technical advances, which he perceived as “a source of wealth” for the already well-heeled and “a permanent and fatal course of misery” for the less privileged (Proudhon, 1847/2012, p. 119). For instance, while many observers saw the advent of automated production technology during the industrial era as a way of liberating workers from the drudgery of manual labor, Proudhon saw the primary purpose of industrial technology as that of driving down the cost of wages by having machines replace manual workers. This not only deprives workers of their source of living, it also lowers the level of skills required to solve certain tasks, which is an argument that anticipates Blauner’s (1964) discussion of specialization and alienation in factory work as well as Braverman’s (1974) work on deskilling (see Chapter 5). Another prominent example of technological pessimism is Langdon Winner’s influential writings about the (un)intended consequences of technological developments. In a paper called Do artifacts have politics?, Winner (1980) chronicles the story of approximately 200 bridges constructed on Long Island in New York from the 1920s and onwards by the urban developer Robert Moses. What makes these bridges stand out is their low clearance height, which allegedly prevents public busses from accessing some of Long Island’s best recreational areas, as the busses are too high to pass below the crossings. According to Winner, Moses deliberately designed the bridges this way so as to ensure that only automobile-owning white people could enjoy the recreational areas, while excluding the poor and people of color. As such, the bridges effectively re-enforced racial and class-based segregation, even though the law officially prohibited this type of discrimination. Winner’s point is that technologies that appear neutral or uncontroversial on first sight often serve political agendas, albeit in a concealed and subtle manner (see also Winner, 1977). We will return to Winner’s story of the Long Island bridges in the section on social constructivism. But before that, we will introduce the anti-thesis to technological pessimism, namely technological optimism. This tradition also has a long history, going back to thinkers like Henri de Saint-Simon and Thorstein Veblen, who, inspired by the spirit of Enlightenment, saw scientific and technological progress as stepping-stones on the road to emancipation. Today, the belief that technical advances will eventually solve society’s most challenging problems still permeates many people’s thinking. This is particularly true for digital technology. Many people hope that electric airplanes will reduce carbon dioxide emissions; that cryptocurrencies will increase financial transparency; and that web 2.0 applications will reinvigorate democracy. This line of thinking is clearly articulated in the work of the Russian-American author and self-proclaimed ‘egoist’, Ayn Rand. In a collection of essays published in response to the

Dansk

varianter af teknologisk determinisme, der er karakteriseret præcist af deres normativitet i forhold til teknologi. Pessimisme og optimisme Teknologi kastes ofte som den store hovedperson i moderne historie. Man behøver kun at tænke på de banebrydende tekniske fremskridt, der fandt sted i det sidste århundrede inden for felter såsom luftfart, medicin, kemi, fødevareforarbejdning, elektronik, nuklear energi, rum efterforskning, genteknologi og avanceret fremstilling for at se den rolle, instrumentet spiller at teknologien har spillet i skabelsen af ​​den nuværende verden. Men det er netop af denne grund at teknologien lige så ofte kastes som den store antagonist i moderne historie. Her, katastrofale begivenheder som bombningen af ​​Hiroshima og den nukleare ulykke i Tjernobyl som mere gennemgribende fænomener som global opvarmning og ozonudtømning, skiller sig ud som mest talende eksempler på den negative virkning af teknologi (L. Marx, 1994). Tilhængere af teknologisk optimisme, sæt meget tillid til teknologiens evne til at løse vores mest presserende spørgsmål, mens teknologiske pessimister hævder, at vores største problemer er forårsaget af teknologiens stigende kolonisering af det moderne samfund. Som Leo Marx og Merrit Roe Smith (1994, s.xii) sæt det: I de hårde determinists vision om fremtiden vil vi have teknologiseret vores veje til det punkt, hvor vores teknologier på godt og ondt tillader få alternativer til deres iboende dikter. For optimister er en sådan fremtid resultatet af mange frie valg og realiseringen af ​​drømmen om fremskridt; til pessimister, det er et produkt af nødvendighedens jernhånd, og det peger på et totalitært mareridt. Teknologisk pessimisme har en lang og snoet stamtavle, men den finder sit klareste udtryk i den anarkistiske litteratur (Gordon, 2009). Pierre-Joseph Proudhon, den første person til officielt erklære sig selv som anarkist, var en åbenlyst kritiker af tekniske fremskridt, som han opfattede som ”en kilde til rigdom” for de allerede velhælede og “en permanent og dødelig elendighed ”for de mindre privilegerede (Proudhon, 1847/2012, s. 119). For eksempel mens mange observatører så fremkomsten af ​​automatiseret produktionsteknologi under den industrielle Proudhon så en tid som en måde at befri arbejdere fra manuel arbejdskraft det primære formål med industriel teknologi som at nedbringe lønomkostningerne med at have maskiner til at erstatte manuelt arbejdere.Dette fratager ikke kun arbejdstagerne deres kilde til lever, det sænker også det niveau af færdigheder, der kræves for at løse bestemte opgaver, hvilket er et argument der foregriber Blauners (1964) diskussion af specialisering og fremmedgørelse i fabriksarbejde såvel som Bravermans (1974) arbejde med deskilling (se kapitel 5). Et andet fremtrædende eksempel på teknologisk pessimisme er Langdon Winners indflydelsesrige skrifter om de (ikke) tilsigtede konsekvenser af teknologisk udvikling. I et papir kaldet Har artefakter politik ?, Winner (1980) fortæller historien om cirka 200 broer konstrueret på Long Island i New York fra 1920'erne og fremefter af det urbane udvikler Robert Moses. Hvad der får disse broer til at skille sig ud er deres lave frihøjde, som angiveligt forhindrer offentlige busser i at få adgang til nogle af Long Islands bedste rekreative områder, da busserne er for høje til at passere under krydset. Ifølge Vinder, Moses designede bevidst broerne på denne måde for kun at sikre det bil-ejende hvide mennesker kunne nyde rekreative områder, mens de eksklusive fattige og farvede. Som sådan forstærkes broerne effektivt racemæssigt og klassebaseret adskillelse, selvom loven officielt forbød denne form for forskelsbehandling.Vinder pointen er, at teknologier, der synes neutrale eller ukontroversielle ved første øjekast, ofte tjener politiske dagsordener, omend på en skjult og subtil måde (se også Winner, 1977). Vi vender tilbage til Winner's historie om Long Island-broerne i afsnittet om socialt konstruktivisme. Men inden det vil vi introducere antitesten til teknologisk pessimisme, nemlig teknologisk optimisme. Denne tradition har også en lang historie, der går tilbage til tænkere som Henri de Saint-Simon og Thorstein Veblen, der, inspireret af ånden i Oplysning, så videnskabelige og teknologiske fremskridt som springbræt på vejen til frigørelse. I dag er troen på, at tekniske fremskridt i sidste ende vil løse samfundets mest udfordrende problemer gennemsyrer stadig mange menneskers tænkning. Dette gælder især for digital teknologi. Mange mennesker håber, at elektriske fly reducerer kuldioxid emissioner at kryptokurver øger økonomisk gennemsigtighed og det web 2.0 ansøgninger vil styrke demokratiet. Denne tankegang er tydeligt formuleret i den russisk-amerikanske forfatteres og selvudråbte 'egoist', Ayn Rand. I en samling essays offentliggjort som svar på

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.