Engelsk

Unlike the Charter,… the Treaties contain no provision listing or giving an order of precedence to the methods of interpretation that the ECJ must follow… In the absence of any such Treaty provision, the ECJ is, in principle, free to choose which of the methods of interpretation at its disposal best serves the EU legal order. In this regard, some scholars posit that the ECJ’s methods of interpretation do not depart from the so-called ‘classical methods of interpretation’, namely literal interpretation, contextual interpretation and teleological interpretation, which are recognised by national legal orders… as well as by public international law, notably by the 1969 Vienna Convention on the law of Treaties (‘the 1969 Vienna Convention’)… However, even if a particular method of interpretation is recognised by national, EU and international law, the fact remains that the ECJ may, in light of the autonomy of the EU legal order, attach a specific normative importance to that method… In that regard, in CILFIT,… the ECJ noted that special attention had to be given to ‘the characteristic features of [EU]law and the particular difficulties to which its interpretation gives rise’… Next, it went on to describe the difficulties that a national judge – acting as judge of the Union – may encounter when interpreting provisions of EU law and the methods of interpretation to which he or she may have recourse in order to overcome those difficulties… First, ‘[EU] legislation is drafted in several languages and […] the different language versions are all equally authentic. An interpretation of a provision of [EU] law thus involves a comparison of the different language versions’… Second, ‘[i]t must also be borne in mind, even where the different language versions are entirely in accord with one another, that [EU]law uses terminology which is peculiar to it’. Stated differently, ‘legal concepts do not necessarily have the same meaning in [EU]law and in the law of the various Member States’... Finally, the ECJ held that ‘every provision of [EU] law must be placed in its context and interpreted in the light of the provisions of [EU]law as a whole, regard being had to the objectives thereof and to its state of evolution at the date on which the provision in question is to be applied.’…

Dansk

I modsætning til chartret indeholder ... traktaterne ingen bestemmelse, der opregner eller giver forrang til de fortolkningsmetoder, som EU-Domstolen skal følge ... I mangel af en sådan traktatbestemmelse er EF-Domstolen i princippet frit at vælge, hvilken af fortolkningsmetoder, der er til rådighed, tjener bedst EU's retsorden.I denne henseende hævder nogle forskere, at EF-Domstolens fortolkningsmetoder ikke afviger fra de såkaldte 'klassiske fortolkningsmetoder', nemlig bogstavelig fortolkning, kontekstuel fortolkning og teleologisk fortolkning, der er anerkendt af nationale retsordener ... såvel som af folkeret, især ved Wienerkonventionen fra 1969 om traktatretten ('Wienerkonventionen af ​​1969') ... Selvom en bestemt fortolkningsmetode anerkendes af national, EU og international ret, er det stadig kendsgerning, at EF-Domstolen i lyset af EU-retsordenens autonomi kan tillægge denne metode en særlig normativ betydning ... I den henseende , i CILFIT, ... EF-Domstolen bemærkede, at der skulle rettes særlig opmærksomhed mod 'de karakteristiske træk ved [EU] -retten og de særlige vanskeligheder, som dens fortolkning giver anledning til' ... Dernæst beskrev det de vanskeligheder, som en national dommer - fungerer som dommer i Unionen - kan støde på, når man fortolker bestemmelser i EU-lovgivningen og de fortolkningsmetoder, som han eller hun kan benytte sig af for at overvinde disse vanskeligheder ... For det første er [EU] lovgivning udarbejdet på flere sprog og [ …] De forskellige sprogversioner er alle lige autentiske.En fortolkning af en bestemmelse i [EU] -loven indebærer således en sammenligning af de forskellige sprogversioner '... For det andet skal' [i] t også tages i betragtning, selv når de forskellige sprogversioner er helt i overensstemmelse med hinanden, at [EU] lov anvender terminologi, der er særegent for den '. Sagt på en anden måde, '' juridiske begreber har ikke nødvendigvis den samme betydning i [EU] lovgivning og i de forskellige medlemsstaters lovgivning '... Endelig fastslog EF-Domstolen, at' enhver bestemmelse i [EU] lov skal placeres i sin sammenhæng og fortolkes i lyset af bestemmelserne i [EU] -retten som helhed under hensyntagen til målene dertil og dens udviklingstilstand på det tidspunkt, hvor den pågældende bestemmelse skal anvendes. '...

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.