Engelsk

Dear Ricco, We are writing this letter to you, to inform you of the problems we experienced during our stay at your cabin/house. We want to give you our honest feedback as we see that there is a lot of room for improvement. Also we prefer to give our feedback directly instead of you reading it on Airbnb. We wore 2 families at your cabin in Bäckhult, and just returned home. Both have regular family houses with lawn, bushes, bikes, outdoor spa, we see ourselves as completely capable of maintaining a normal size cabin. After reading your reviews at Airbnb we thought that things would be as good as people write, but after spending a few days at the cabin things aren’t quite as it seems. You write that this is a luxury cottage, perhaps it was when it was built, however this must have been many years ago. Your welcome/information folder, is very well organised and the 30 pages describe how things work, and what you can do at the cabin - but there is one big problem - almost at every point there is something thats not working, and needs to be fixed to work. 1. When we arrive at the cabin, the entire yard is overgrown. The grass is almost upp to the knees for our kids (5-9 years) in front where the ”soccer field” is. Walking around the premisses you soon realise that the grass and bushes down to the lake are completely overgrown, and barely possible to walk down the stairs. After unpacking, the first thing we have to do is to use the lawnmower, after about 10-15 min, the wheel falls of and it is clear that someone has broken the wheel and just pushed it back on. So for the rest of the holiday we have high grass. We find another hand lawnmower so we at least could clean up the stairs down to the lake. So we start off our holiday spending a few hours cleaning the premisses for your cabin. 2. There is a playground area, but with grass almost to the kids waist. It hasn’t been cut for weeks/months. And since we saw a viper (huggorm) just 50m from the house, it was very uncomfortable having the kids playing in the high grass. Also there are quite some ticks (skovflåt) in the high grass. The hammock, cannot be used, it’s broken, and surrounding grass can’t be cut down. 3. After entering the cabin, the kitchen area is poorly cleaned, the work areas are sticky and equipment used are badly cleaned with food residue. The freezer needed to be cleaned because of a red fluid that had been left on the freezer floor. And all work areas. This took us another hour taken to clean. The wood kitchen counter needs to be maintained! And it is not! Most of the equipment needs to be changed. One may say that we should have complained about the cleanliness when we arrived but at that point we just saw it as a minor issue. But the issues just kept accumulating. 4. We have serious concerns about the stairs. They are rickety, and you need to check if you can make the stairs safer! 5. Unfortunately we had bad weather and a lot of rain fall. There is a serious leak in the entrance glas window top level, where you clearly see the rain drops falling on the inside. 6. The internet is routed out of Denmark, witch makes Swedish streaming services for kids limited. The poor connection makes it hardly useable for 2 families. A table antenna for the tv! It’s 2020. TV is non existing. 7. In the 30 pages document you write of good quality pillows. Well all pillows need to be changed, they are yellow in colour and lumpy. 8. The outside. Barbecue that has not been cleaned and someone has used wood for their barbecue. Again we spent another hour cleaning the old Weber grill, that other guests haven’t at all cleaned. 9. The outdoor spa has rotten planks and is leaky. It's not possible to fill up the spa due to enormous leaks. It is clearly evident that people don’t know how to use the spa, when burning fire the larger bin is burning the edges of the planks to the spa. There are several rotten planks which are just temporarily reenforced with extra screws, the rotten planks need to be replaced! Several planks on the terrace and some on the balcony are rotten and also need to be replaced. You write to use the outdoor vaccum cleaner, however when is the last time anyone used or controlled it? It is totally destroyed, with zero suction effect. After draining the water from the spa, there was a thick layer of skin/debris at the bottom, which made us question if it has been drained and cleaned in the last weeks according to your guidelines. 10. The trash bins, completely full to the edges. Clearly not been emptied for weeks. We couldn’t event throw away our own trash until they where emptied. 11. A lot of bicycles, but are they functional? None. We have restored 1,5 bike. Poor brakes, no air in the tires that are completely destroyed and dried out. 12. The points can go on and on. Like broken fishing gear, where simple duck tape has been used. The problem seems to be that you don’t have anybody checking this property for you. You should refurbish the house, the walls need a paint job, the stairs need to be stabilised. You should change the pillows and kitchen equipment. And then organise somebody that cleans the place regularly (as it is obvious that previous guests have cut corners) and cuts grass, and checks the equipment - like a janitor. If not, you should significantly lower your price, because it is not worth the price. We have experienced cabins in several places in Sweden, and for this price range we expected - luxury. This is not what we got. The location is amazing, but the rest needs serious upgrading. Is it really a guests job to completely maintain a ”luxury cabin”? We chose to pay a higher amount to relax, not to clean, sort garbage, fix bikes and so on. A cabin life is not a hotel, but to work and maintain your cabin and paying you 17 000 SEK, leaves us unfortunately with a bad taste. After todays cleaning, we left the cabin as we ourselves would have hoped to find it. Regards Thomas Durawa, Aleksandra Wojcik, Mikael Nordlander, Karolina Nordlander

Dansk

Kære Ricco, Vi skriver dette brev til dig for at informere dig om de problemer, vi har oplevet under vores ophold på din hytte / hus. Vi ønsker at give dig vores ærlige feedback, da vi ser, at der er meget plads til forbedringer. Vi foretrækker også at give vores feedback direkte i stedet for at du læser den på Airbnb. Vi bar 2 familier på din hytte i Bäckhult og er lige vendt hjem. Begge har regelmæssige familiehuse med græsplæne, buske, cykler, udendørs spa, vi ser os selv som fuldstændigt i stand til at opretholde en hytte i normal størrelse. Efter at have læst dine anmeldelser på Airbnb troede vi, at tingene ville være så gode, som folk skriver, men efter at have tilbragt et par dage i kabinen er tingene ikke helt, som det ser ud. Du skriver, at dette er et luksushus, måske var det, da det blev bygget, men dette må have været for mange år siden. Din velkomst / informationsmappe er meget velorganiseret, og de 30 sider beskriver, hvordan tingene fungerer, og hvad du kan gøre i kabinen - men der er et stort problem - næsten på ethvert tidspunkt er der noget, der ikke fungerer, og skal være fast til arbejde. 1. Når vi ankommer til kabinen, er hele gården vokset. Græsset er næsten op til knæene for vores børn (5-9 år) foran, hvor ”fodboldbanen” er. Når man går rundt på forudsætningerne, er man snart klar over, at græsset og buskene ned til søen er fuldstændig vokset og næppe muligt at gå ned ad trappen.Efter udpakning er det første, vi skal gøre, at bruge plæneklipperen, efter ca. 10-15 minutter falder hjulet af, og det er tydeligt, at nogen har brudt hjulet og bare skubbet det tilbage. Så for resten af ​​ferien har vi højt græs. Vi finder en anden græsslåmaskine, så vi i det mindste kunne rydde op i trappen ned til søen. Så vi starter vores ferie til at bruge et par timer på at rengøre forudsætningerne for din hytte. 2. Der er en legeplads, men med græs næsten til børnets talje. Det er ikke blevet skåret ned i uger / måneder. Og da vi så en huggorm (huggorm) kun 50 m fra huset, var det meget ubehageligt at have børnene lege i det høje græs. Der er også ret nogle flåter (skovflåt) i det høje græs. Hængekøjen kan ikke bruges, den er ødelagt, og omgivende græs kan ikke skæres ned. 3. Når man er kommet ind i kabinen, er køkkenområdet dårligt rengjort, arbejdsområderne er klæbrige, og det anvendte udstyr rengøres dårligt med madrester. Fryseren skulle rengøres på grund af en rød væske, der var tilbage på frysergulvet. Og alle arbejdsområder. Dette tog os endnu en times tid at rengøre. Træ køkkenbenken skal vedligeholdes! Og det er det ikke! Det meste af udstyret skal udskiftes. Man kan sige, at vi skulle have klaget over renligheden, da vi ankom, men på det tidspunkt så vi det bare som et mindre problem. Men problemerne blev bare ved at samle sig. 4. Vi har alvorlige bekymringer omkring trappen.De er stinkende, og du skal kontrollere, om du kan gøre trappen mere sikker! 5. Desværre havde vi dårligt vejr og meget regn faldt. Der er en alvorlig lækage i indgangsglasvinduet på øverste niveau, hvor du tydeligt ser regndråberne falde på indersiden. 6. Internettet ledes ud af Danmark, hekse begrænser svenske streamingtjenester til børn. Den dårlige forbindelse gør det næppe brugbart for 2 familier. En bordantenne til tv'et! Det er 2020. TV er ikke eksisterende. 7. I dokumentet på 30 sider skriver du om puder af god kvalitet. Nå, alle puder skal udskiftes, de er gule i farve og klumpede. 8. Det ydre. Grill, der ikke er blevet renset, og nogen har brugt træ til deres grill. Igen brugte vi endnu en times tid på at rengøre den gamle Weber-grill, som andre gæster slet ikke renser. 9. Den udendørs spa har rådne planker og er lækkende. Det er ikke muligt at fylde spa op på grund af enorme lækager. Det er tydeligt, at folk ikke ved, hvordan man bruger spaen, når den brændende ild brænder kanten af ​​plankerne til spaen. Der er flere rådne planker, som bare midlertidigt genforenes med ekstra skruer, de rådne planker skal udskiftes! Flere planker på terrassen og nogle på balkonen er rådne og skal også udskiftes. Du skriver for at bruge den udendørs vaccumrens, men hvornår er sidste gang nogen brugte eller kontrollerede det? Det er totalt ødelagt med nul sugeeffekt.Efter at have drænet vandet fra spaen, var der et tykt lag af hud / snavs i bunden, hvilket fik os til at stille spørgsmål til, om det er blevet drænet og rengjort i de sidste uger i henhold til dine retningslinjer. 10. Papirkurven skrider helt ud til kanterne. Åbenbart ikke blevet tømt i uger. Vi kunne ikke kaste noget fra vores eget papirkurv, før de blev tømt. 11. En masse cykler, men er de funktionelle? Ingen. Vi har restaureret 1,5 cykler. Dårlige bremser, ingen luft i dækkene, der er fuldstændigt ødelagt og tørret ud. 12. Punkterne kan fortsætte og fortsætte. Som brudt fiskeredskaber, hvor der er brugt simpelt andebånd. Problemet ser ud til at være, at du ikke har nogen, der tjekker denne egenskab for dig. Du skal renovere huset, væggene har brug for et malearbejde, trappen skal stabiliseres. Du skal skifte puder og køkkenudstyr. Og organiser derefter nogen, der renser stedet regelmæssigt (da det er indlysende, at tidligere gæster har skåret hjørner) og skærer græs, og kontrollerer udstyret - som en vaktmester. Hvis ikke, skal du sænke din pris markant, fordi det ikke er værd at prisen. Vi har oplevet hytter flere steder i Sverige, og til denne prisklasse forventede vi - luksus. Dette er ikke hvad vi fik. Placeringen er forbløffende, men resten har brug for seriøs opgradering. Er det virkelig et gæstearbejde at vedligeholde en ”luksushytte” fuldstændigt?Vi valgte at betale et højere beløb for at slappe af, ikke for at rengøre, sortere affald, rette cykler og så videre. Et hytteliv er ikke et hotel, men at arbejde og vedligeholde din hytte og betale dig 17 000 SEK, efterlader os desværre en dårlig smag. Efter dagens rengøring forlod vi kabinen, som vi selv havde håbet på at finde den. Hilsen Thomas Durawa, Aleksandra Wojcik, Mikael Nordlander, Karolina Nordlander

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.