Engelsk

In case of longer operating pauses please observe the instructions in the user manuals of WMF Coffee Machines, WMF add on units and WMF accessories! If you take your coffee machine out of operation for a longer period of time we recommend the procedure described below. Please note that the corresponding preparation depends on the respective WMF device and its configuration. WMF Coffee Machines 1. Please carry out a complete cleaning of your coffee machine (incl. milk system). Please repeat the complete cleaning cycle a second time. 2. Disconnect the machine from power supply (pull mains plug) 3. Close on-site water supply resp. empty water tank of tank machines (please note that the tank filter must be replaced when the machine is put back into operation, as it must not be dry) 4. Depending on machine type and configuration, please remove the removable parts such as, for example, milk foamer, milk hoses, steam nozzle, powder mixer, brewer, grounds container, bean/ground coffee/topping/choc hoppers according to instructions in user manual, clean them and allow them to dry outside the machine. These parts can then be reinstalled. Please note: On some machines individual components cannot be removed! Observe user manual! 5. Clean and dry machine interior behind the grounds container 6. In case of coffee machines with grounds disposal through counter, please clean the disposal and the container itself. 7. In case of coffee machines with external water supply, please empty the external fresh water and waste water tank and clean them according to instructions. 8. Place machines from locations where there is a risk of frost in a protected area resp. contact technician for frost protection. Coolers and Cup&Cool units 1. Switch off cooler resp. cup&cool and disconnect from power supply. 2. Empty and clean milk container. Store dry outside cooler. 3. Clean the interior of the cooler with a damp cloth, afterwards rub dry. 4. Leave the door of the cooler a bit open in order to avoid possible odour. Syrup Station 1. Carry out syrup cleaning (part of the coffee machine cleaning program) 2. Remove syrup bottles 3. Clean and dry syrup station 4. Leave syrup station with open door in order to avoid possible residual moisture. External storage urn (thermal container) 1. Please empty stoarge urns and clean them according to instructions in the user manual. Annex to WMF Product Information 2020-07 KMM1 Operating pause for professional coffee machines 25.03.2020 Re-commissioning 1. Open on-site water supply. Connect machine to power supply. 2. Rinse filter system according to instructions (see advice user manual water filter) Advice concerning water filter in combination with fixed water supply  After longer operating pauses, please rinse the filter system with at least 20 liters of water.  If the filter system has been out of operation for more than 4 weeks, a new filter cartridge must be inserted. Advice concerning water filter in combination with tank machines  In case of tank machines: Insert a new cartridge according to the instructions in the user manual. 3. Check whether all parts after having been removed and cleaned are reinstalled correctly 4. Then carry out two complete machine cleaning cycles 5. Afterwards, the coffee machine can be put back into operation. R Reecommendation for machine care in case of longer machine downtime (fixed water supply)commendation for machine care in case of longer machine downtime (fixed water supply) The filter change (advice concerning water filter – see above) can be avoided if you carry out the following tasks every two days:  Connect machine to power supply  Open water supply  Switch on machine and dispense hot water at least 5 times  Carry out system cleaning without cleaning tablet  Switch off machine  Disconnect machine from power supply (unplug)  Close water supply WMF recommends not to switch on the coffee machine only on the day of re-opening. Please test the function beforehand in order to contact your technician if required. Additional information: These instructions/advice reduce the probability of damage caused by a longer machine downtime. However, damage cannot be excluded. If damage occurs due to the downtime, its repair is not covered free of charge in the full maintenance contract.

Dansk

I tilfælde af længere driftspauser overhold venligst instruktionerne i brugermanualerne til WMF Coffee Maskiner, WMF tilføje enheder og WMF tilbehør! Hvis du tager din kaffemaskine ud af drift i længere tid, anbefaler vi procedure beskrevet nedenfor. Bemærk, at den tilsvarende forberedelse afhænger af den respektive WMF-enhed og dens konfiguration. WMF kaffemaskiner 1. Udfør venligst en komplet rengøring af din kaffemaskine (inkl. Mælkesystem). Gentag den komplette rengøringscyklus igen. 2. Frakobl maskinen fra strømforsyningen (træk i stikkontakten) 3. Luk vandforsyningen på stedet resp. tomvandsbeholder i tankmaskiner (bemærk at tankfilteret skal udskiftes, når maskinen tages i brug igen, da det ikke må være tørt) 4. Afhængig af maskintype og konfiguration, skal du fjerne de aftagelige dele, som for eksempel mælkeskum, mælkeslanger, dampdyse, pulverblander, brygger, grundbeholder, bønne / malet kaffe / topping / choc hopper i henhold til instruktionerne i brugermanual, rengør dem og lad dem tørre uden for maskinen. Disse dele kan derefter geninstalleres. Bemærk: På nogle maskiner kan individuelle komponenter ikke fjernes! Overhold brugermanualen! 5. Rengør og tør maskinens indre bag grundbeholderen 6. Rengør bortskaffelsen og selve beholderen, hvis det drejer sig om kaffemaskiner med bortskaffelse af grunde. 7.I tilfælde af kaffemaskiner med ekstern vandforsyning, skal du tømme den eksterne ferskvand og spildevandstank og rengøre dem i henhold til instruktionerne. 8. Placer maskiner fra steder, hvor der er risiko for frost i et beskyttet område, resp. kontakt tekniker for frostsikring. Kølere og Cup & Cool enheder 1. Sluk for køler resp. kop & kølig og afbryd strømforsyningen. 2. Tom og ren mælkebeholder. Opbevares tørt udenfor køleren. 3. Rengør det indre af køleren med en fugtig klud, gnid derefter tørre. 4. Lad kølerens dør stå lidt åben for at undgå mulig lugt. Sirup Station 1. Rengør sirup (del af rengøringsprogrammet for kaffemaskinen) 2. Fjern sirupflasker 3. Rengør og tør sirupstation 4. Efterlad sirupstation med åben dør for at undgå eventuel resterende fugtighed. Ekstern opbevaringsur (termisk beholder) 1. Tøm stuerge urner og rengør dem i henhold til instruktionerne i brugermanualen. Bilag til WMF-produktinformation 2020-07 KMM1 Driftspause for professionelle kaffemaskiner 25.03.2020 Re-idriftsættelse 1. Åben vandforsyning på stedet. Tilslut maskinen til strømforsyningen. 2. Skyl filtersystemet i henhold til instruktionerne (se vejledning til brugermanual vandfilter) Rådgivning om vandfilter i kombination med fast vandforsyning  Efter længere driftspauser, skyl venligst filtersystemet med mindst 20 liter vand. Hvis filtersystemet har været ude af drift i mere end 4 uger, skal der indsættes en ny filterpatron. Rådgivning vedrørende vandfilter i kombination med tankmaskiner  I tilfælde af tankmaskiner: Indsæt en ny patron i henhold til instruktionerne i brugermanualen. 3. Kontroller, om alle dele, efter at de er blevet fjernet og rengjort, er geninstalleret korrekt 4. Udfør derefter to komplette maskinrensningscyklusser 5. Bagefter kan kaffemaskinen sættes i drift igen. R Henstilling til maskinpleje i tilfælde af længere nedetid på maskinen (fast vandforsyning) ros til pleje af maskinen i tilfælde af længere nedetid på maskinen (fast vandforsyning) Filterskiftet (råd vedrørende vandfilter - se ovenfor) kan undgås, hvis du udfører følgende opgaver hver anden dag:  Tilslut maskinen til strømforsyningen  Åben vandforsyning  Tænd for maskinen, og dispens varmt vand mindst 5 gange  Udfør systemrensning uden at rengøre tabletten  Sluk for maskinen  Frakobl maskinen fra strømforsyningen (tag stikket ud)  Luk vandforsyningen WMF anbefaler ikke at tænde for kaffemaskinen kun på dagen for genåbning. Test funktionen på forhånd for at kontakte din tekniker om nødvendigt. Yderligere Information: Disse instruktioner / rådgivning reducerer sandsynligheden for skader forårsaget af en længere nedetid på maskinen.Skader kan dog ikke udelukkes. Hvis der opstår skader på grund af driftsstop, dækkes reparationen ikke gratis i den fulde vedligeholdelseskontrakt.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.