Engelsk

BRITAIN has never been a typical European Union (EU) member. It is the only country vetoed for membership (by France), and twice, at that. It joined only in 1973, almost two decades after the original six members established the European Economic Community. It is more free-trading, free-marketeering and Atlanticist than the continent. And it is the only country to hold a referendum on leaving, in 1975, not to mention a second one, due in June. All this makes it anomalous that the institutions of the EU are dominated by the language of its most recalcitrant member. Legally, the 24 official languages of the 28 members have equal status. Gradually, however, English has displaced French as the most common language between two Eurocrats or parliamentarians who do not share a native tongue. Even so, many French-speakers still expect that, in any gathering, it is acceptable to switch to French and expect the room to follow. (Indeed, most people can, partly because the union’s de facto capital, Brussels, is mostly French-speaking.) No other language’s speakers presume this, though German is often called the third working language. So English is very much first among equals, despite the fact that English voters may favour leaving the EU. (Voters in the other three nations of the United Kingdom are more likely to prefer staying in.) That would leave an odd fact: a union of 450m dominated by a language spoken officially only in the Republic of Ireland (population 4.6m) and Malta (where it is co-official on an island of 450,000), unless Scotland demands and wins a second referendum on independence from Britain, and rejoins the EU. But even with the Scots, 10m or so native English-speakers will be a tiny minority in a union of over 450m. An increasing number of the others speak English—in 2012 a report found that 38% of the EU’s citizens speak it as a foreign language. Nearly all of those working at EU institutions in Brussels do. What would happen to English without the English? A sort of Euro-English, influenced by foreign languages, is already in use. Many Europeans use “control” to mean “monitor” because contrôler has that meaning in French. The same goes for “assist”, meaning to attend (assister in French, asistir in Spanish). In other cases, Euro-English is just a naive but incorrect extension of English grammatical rules: many nouns in English that don’t properly pluralise with a final “s” are merrily used in Euro-English, such as “informations” and “competences”. Euro-English also uses words like “actor”, “axis” or “agent” well beyond their narrow range in native English. Jeremy Gardner, an official at the European Court of Auditors, has written a guide to “Misused English Words and Expressions in EU Publications”, which attempts to correct many of these quirks of Euro-English. It could be that whatever native-speakers might consider correct, Euro-English, second language or no, is becoming a dialect fluently spoken by a large group of people who understand each other perfectly well. Such is the case of English in India or South Africa, where a small group of native speakers is dwarfed by a far larger number of second-language speakers. One effect may be that this dialect would lose some of the tricky bits of English, such as the future perfect progressive (“We will have been working”) that aren’t strictly necessary. What about the other European languages? The French would be thrilled to restore their language to its old primacy. This will not happen: the French academician who suggested that French be the union’s sole legal language in 2007 (thanks to its supposedly unmatched precision) was surely pitied as much as he was laughed at. But French’s role as the second language of the EU is assured—some old hands still prefer it as a lingua franca. Despite the economic strength and political confidence of modern Germany, the Germans are not keen on pushing their language on others. All this makes for an odd result. Britain may be a polarising, unusual EU member, but English has become neutral, utilitarian; it is useful because others understand it. Its association with Britain is already weak and set to weaken if “Brexit” comes to pass. Dreamers have long hoped for a neutral auxiliary language that is common to all. Some have even gone to the trouble of inventing such languages. Who knows? English might one day fulfil the destiny intended for Esperanto.

Dansk

BRITAIN har aldrig været et typisk medlem af Den Europæiske Union (EU). Det er det eneste land, der har nedlagt veto mod medlemskab (af Frankrig), og to gange derpå. Det sluttede sig kun ind 1973, næsten to årtier efter at de oprindelige seks medlemmer oprettede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det er mere frihandel, fri markedsføring og atlantistisk end kontinentet. Og det er det eneste land, der har en folkeafstemning om afgang i 1975, for ikke at nævne en anden, der skulle finde sted i juni. Alt dette gør det usædvanligt, at EU's institutioner er domineret af sproget for dets mest tilbagevendende medlem. Juridisk set har de 24 officielle sprog af de 28 medlemmer lige status. Efterhånden har engelsk imidlertid fortrængt fransk som det mest almindelige sprog mellem to eurokrater eller parlamentarikere, der ikke har et modersmål. Alligevel forventer mange fransktalende stadig, at det under enhver sammenkomst er acceptabelt at skifte til fransk og forvente, at rummet følger. (Faktisk kan de fleste mennesker, delvis fordi foreningens de facto-hovedstad, Bruxelles, for det meste er fransktalende.) Ingen andre sprogs talere antager dette, skønt tysk ofte kaldes det tredje arbejdssprog. Så engelsk er meget først blandt ligestillede, på trods af at engelske vælgere kan foretrække at forlade EU.(Det er mere sandsynligt, at vælgere i de tre andre nationer i Det Forenede Kongerige foretrækker at blive i.) Det ville efterlade en underlig kendsgerning: en union på 450 m domineret af et sprog, der officielt kun tales i Irland (befolkning 4,6 m) og Malta (hvor det er co-officielt på en ø på 450.000), medmindre Skotland kræver og vinder en anden folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien og tilslutter sig EU. Men selv med skotskerne vil 10 m eller derover indfødte engelsktalende være et lille mindretal i en union på over 450 m. Et stigende antal af de andre taler engelsk - i 2012 fandt en rapport, at 38% af EU's borgere taler det som et fremmedsprog. Næsten alle dem, der arbejder ved EU-institutioner i Bruxelles. Hvad ville der ske med engelsk uden engelsken? En slags Euro-Engelsk, der er påvirket af fremmedsprog, er allerede i brug. Mange europæere bruger "kontrol" for at betyde "monitor", fordi contrôler har den betydning på fransk. Det samme gælder "assist", hvilket betyder at deltage (assister på fransk, asistir på spansk). I andre tilfælde er Euro-engelsk bare en naiv, men forkert udvidelse af engelske grammatiske regler: mange navneord på engelsk, der ikke ordentligt pluraliseres med de endelige “s”, bruges glædeligt på euro-engelsk, såsom “information” og “ kompetencer”.Euro-engelsk bruger også ord som "skuespiller", "akse" eller "agent" langt ud over deres smalle rækkevidde på indfødt engelsk. Jeremy Gardner, en embedsmand ved Den Europæiske Revisionsret, har skrevet en vejledning til "Misbrugte engelske ord og udtryk i EU-publikationer", der forsøger at rette mange af disse påfald af euro-engelsk. Det kan være, at hvad som helst indfødte talere måtte betragte som korrekt, euro-engelsk, andresprog eller nej, bliver en dialekt flydende talt af en stor gruppe mennesker, der forstår hinanden perfekt. Dette er tilfældet med engelsk i Indien eller Sydafrika, hvor en lille gruppe indfødte talere er dværgede af et langt større antal andresprogede talere. En effekt kan være, at denne dialekt mister nogle af de vanskelige biter af engelsk, såsom den fremtidige perfekte progressive (“Vi vil have arbejdet”), som ikke er strengt nødvendigt. Hvad med de andre europæiske sprog? Franskmændene ville være begejstrede for at gendanne deres sprog til dets gamle forrang. Dette vil ikke ske: den franske akademiker der foreslog, at fransk var forbundets eneste juridiske sprog i 2007 (takket være den angiveligt uovertrufne præcision) blev sikkert ynkelig så meget, som han blev grin af. Men franskens rolle som EU's andet sprog er sikret - nogle gamle hænder foretrækker den stadig som en lingua franca.På trods af det moderne Tysklands økonomiske styrke og politiske tillid er tyskerne ikke ivrige efter at skubbe deres sprog på andre. Alt dette giver et underligt resultat. Storbritannien er muligvis et polariserende, usædvanligt EU-medlem, men engelsk er blevet neutral, utilitaristisk; det er nyttigt, fordi andre forstår det. Dens tilknytning til Storbritannien er allerede svag og vil svage, hvis "Brexit" sker. Drømmere har længe håbet på et neutralt hjælpesprog, der er fælles for alle. Nogle er endda gået i problemer med at opfinde sådanne sprog. Hvem ved? Engelsk kan måske en dag opfylde den skæbne, der er beregnet til esperanto.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.