Engelsk

That is, "You may not look outside yourself; look within your own self, and you will find countless signs testifying to the same truth. You will see how your creation was begun by combining a microscopic sperm with a microscopic egg in a corner of the mother's body; how you were blessed with a body of unique structure and a self-endowed with wonderful powers and abilities; how you were brought out from the dark world of your mother's womb, as soon as your structure became complete, into this vast world, equipped with an automate machine within yourself, which goes on functioning by itself from the day you take birth till your maturity and old age, to assimilate food, produce blood and circulate it in the veins, discharge waste matter, prepare new parts in place of the wasted and worn out parts of the body, resisting the internal and the external hazards to the body and compensating for the losses, even for sending you to peaceful sleep after exhaustion, without any effort required to be made by you towards these basic needs of life. A wonderful brain has been placed under your skull in whose complicated layers lies filled an invaluable wealth of intellect, thought, imagination, consciousness, discrimination, will, memory, desire, feeling and emotions. Inclinations and trends, and other mental abilities. You have been provided with numerous means of knowledge which supply you with every kind of informational through the eye, nose, cars and skin. You have been given the tongue and the power of speech by which you can express your thoughts and feelings. And then your ego has been placed as a ruler over the entire kingdom of your body so that it may employ AII the powers and abilities and form opinions and decide as in what ways, you have to expend and employ your time and labor and efforts, what you have to reject and what you have to accept, what should be your objective in life and what you should shun and avoid. O C Thus equipped when you were brought into the world, you saw what provisions had been made ready here for your nourishment, development and the progress and perfection of yourself by virtue of which you reached a particular stage of lift when you became able to use the powers and authority you had been endowed with. For using these powers, you were given means in the earth, provided with opportunities, and given ability to control and employ many of the things as you pleased. You had all the ways of disbelief and faith, sin and obedience, justice and injustice, good and evil, truth and falsehood, open before you; there were those who invited to each of these ways and there were the means to lead to each one of them. Whoever among you selected one particular way did so on his own responsibility, for he had the power to decide and choose endowed in himself. Depending on the choice made by each one and taking advantage of the opportunities thus afforded of employing his powers of will and intention someone became a good man and another a bad man; someone adopted the way of belief and faith and another the way of disbelief, polytheism or atheism; someone withheld himself from unlawful desires, and another did whatever he wanted in obedience to his self; someone became an oppressor and another the oppressed; someone carved out his duties and another usurped the rights of others; someone continued to do good till his last breath, another went on committing evil till his last moment of lift; someone exerted himself to raise the word of the truth, another went on oppressing the followers of the truth in order to cause falsehood to flourish. Now can a person, unless he is absolutely blind and senseless, say that a being such as this has appeared on the earth just by an accident? that there is no wisdom and no plan working behind his creation? that the storms that he is raising on the earth are without a purpose and will end up without entailing any consequence? that there will be no reward for a good act and no punishment for an evil act? and that injustice will not be redressed and the unjust will not be brought to book? Such things may be said by a person who has lost his reason, or by the one who is resolved not to acknowledge at all the wisdom of a Wise Being working behind the creation of man. But an un-prejudiced, sensible person cannot help but admit that the creation of man, the powers and abilities he has been given, and the position he has been granted here, is certainly a grand, wise plan, and the wisdom of the God Whose plan it is, inevitably demands that man should be questioned about his actions and deeds; and it cannot be right to entertain the doubt about the powers of God that He will not be able to recreate man whom He has brought up to this noble position of honor from a mere microscopic cell

Dansk

Det vil sige, "Du ser måske ikke uden for dig selv; kig inden i dit eget selv, og du vil finde utallige tegn, der vidner om den samme sandhed. Du vil se, hvordan din skabelse blev begyndt ved at kombinere et mikroskopisk sæd med et mikroskopisk æg i et hjørne af mors krop; hvordan du blev velsignet med en krop af enestående struktur og en selvbegyndt med vidunderlige kræfter og evner; hvordan du blev ført ud fra den mørke verden af ​​din mors liv, så snart din struktur blev komplet, ind i dette enorme verden, udstyret med en automatiseret maskine inden i dig selv, som fortsætter med at fungere fra sig selv fra den dag, du føder til din modenhed og alderdom, til at assimilere mad, producere blod og cirkulere det i venerne, slippe affaldsstoffer, forberede nye dele i sted for de spildte og nedslidte dele af kroppen, modstand mod de indre og ydre farer for kroppen og kompensering for tabene, selv for at sende dig til fredelig søvn efter udmattelse, uden nogen kræfter krævet for at b af dig skabt til disse grundlæggende behov i livet. En vidunderlig hjerne er anbragt under din kraniet, i hvis komplicerede lag ligger en uvurderlig rigdom af intellekt, tanke, fantasi, bevidsthed, diskrimination, vilje, hukommelse, lyst, følelse og følelser. Tilbøjeligheder og tendenser og andre mentale evner.Du har fået mange forskellige former for viden, der forsyner dig med enhver form for information gennem øjet, næsen, biler og hud. Du har fået tungen og kraften i tale, som du kan udtrykke dine tanker og følelser. Og så er dit ego blevet anbragt som en hersker over hele dit kongerige, så det kan anvende AII de kræfter og evner og danne sig meninger og beslutte, på hvilke måder du er nødt til at bruge og bruge din tid og arbejde og indsats, hvad du skal afvise, og hvad du skal acceptere, hvad der skal være dit mål i livet, og hvad du skal afvise og undgå. O C Så udstyret, da du blev bragt til verden, så du, hvilke bestemmelser der var gjort klar her til din næring, udvikling og fremskridt og perfektion af dig selv, som du nåede til et bestemt løftetrin, da du blev i stand til at bruge kræfterne og autoritet, som du var blevet udstyret med. For at bruge disse kræfter fik du midler på jorden, forsynet med muligheder og givet mulighed for at kontrollere og anvende mange af de ting, som du ville. Du havde alle måderne til vantro og tro, synd og lydighed, retfærdighed og uretfærdighed, godt og ondt, sandhed og falskhed åben for dig; der var dem, der inviterede til hver af disse måder, og der var midlerne til at føre til hver enkelt af dem.Den, blandt jer, der valgte en bestemt måde, gjorde det på sit eget ansvar, for han havde magten til at bestemme og vælge begavet i sig selv. Afhængigt af det valg, der blev taget af hver enkelt, og udnyttelse af de muligheder, der således blev givet ved at anvende hans viljestyrke og intentioner, blev nogen en god mand og en anden en dårlig mand; nogen adopterede vejen for tro og tro og en anden måde vantro, polyteisme eller ateisme; nogen tilbageholdt sig fra ulovlige ønsker, og en anden gjorde, hvad han ville i lydighed mod sig selv; nogen blev en undertrykkende og en anden undertrykte; nogen udskød sine pligter, og en anden overgik andres rettigheder; nogen fortsatte med at gøre godt, indtil hans sidste åndedrag, en anden fortsatte med at begå det onde indtil hans sidste øjeblik af løft; nogen anstrengede sig for at hæve sandheden, en anden fortsatte med at undertrykke tilhængere af sandheden for at få falskhed til at blomstre. Kan en person, medmindre han er helt blind og meningsløs, sige, at et væsen som dette er vist på jorden bare ved en ulykke? at der ikke er nogen visdom og ingen plan, der arbejder bag hans skabelse? at stormene, som han rejser på jorden, er uden formål og ender uden at medføre nogen konsekvens? at der ikke vil være nogen belønning for en god handling og ingen straf for en ond handling? og at uretfærdighed ikke vil blive rettet op, og den uretfærdige ikke vil blive bragt til bog?Sådanne ting kan siges af en person, der har mistet sin fornuft, eller af den, der er besluttet ikke overhovedet at erkende visdommen i et klogt væsen, der arbejder bag skabelsen af ​​mennesket. Men en ikke-fordømt, fornuftig person kan ikke undgå at indrømme, at skabelsen af ​​mennesket, de kræfter og evner, han har fået, og den position, han har fået her, helt sikkert er en storslået, klog plan og Guds visdom Hvis plan det er, kræver uundgåeligt, at mennesket skal stilles spørgsmålstegn ved sine handlinger og gerninger; og det kan ikke være rigtigt at underholde tvivlen om Guds kræfter, at han ikke vil være i stand til at genskabe et menneske, som han har bragt til denne ædle æresstilling fra en ren mikroskopisk celle

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.