Engelsk

On the principle of infallibility there rests the iron discipline of the Communist Party. In fact, the two concepts are mutually self-supporting. Perfect discipline requires recognition of infallibility. Infallibility requires the observance of discipline. And the two together go far to determine the behaviorism of the entire 5 / 10 02/07/2015 Soviet apparatus of power. But their effect cannot be understood unless a third factor be taken into account: namely, the fact that the leadership is at liberty to put forward for tactical purposes any particular thesis which it finds useful to the cause at any particular moment and to require the faithful and unquestioning acceptance of that thesis by the members of the movement as a whole. This means that truth is not a constant but is actually created, for all intents and purposes, by the Soviet leaders themselves. It may vary from week to week, from month to month. It is nothing absolute and immutable – nothing which flows from objective reality. It is only the most recent manifestation of the wisdom of those in whom the ultimate wisdom is supposed to reside, because they represent the logic of history. The accumulative effect of these factors is to give to the whole subordinate apparatus of Soviet power an unshakable stubbornness and steadfastness in its orientation. This orientation can be changed at will by the Kremlin but by no other power. Once a given party line has been laid down on a given issue of current policy, the whole Soviet governmental machine, including the mechanism of diplomacy, moves inexorably along the prescribed path, like a persistent toy automobile wound up and headed in a given direction, stopping only when it meets with some unanswerable force. The individuals who are the components of this machine are unamenable to argument or reasons which comes to them from outside sources. Their whole training has taught them to mistrust and discount the glib persuasiveness of the outside world. Like the white dog before the phonograph, they hear only the “master’s voice.” And if they are to be called off from the purposes last dictated to them, it is the master who must call them off. Thus the foreign representative cannot hope that his words will make any impression on them. The most that he can hope is that they will be transmitted to those at the top, who are capable of changing the party line. But even those are not likely to be swayed by any normal logic in the words of the bourgeois representative. Since there can be no appeal to common purposes, there can be no appeal to common mental approaches. For this reason, facts speak louder than words to the ears of the Kremlin; and words carry the greatest weight when they have the ring of reflecting, or being backed up by facts of unchallengeable validity. But we have seen that the Kremlin is under no ideological compulsion to accomplish its purposes in a hurry. Like the Church, it is dealing in ideological concepts which are of long-term validity, and it can afford to be patient. It has no right to risk the existing achievements of the revolution for the sake of vain baubles of the future. The very teachings of Lenin himself require great caution and flexibility in the pursuit of Communist purposes. Again, these precepts are fortified by the lessons of Russian history: of centuries of obscure battles between nomadic forces over the stretches of a vast unfortified plain. Here caution, circumspection, flexibility and deception are the valuable qualities; and their value finds natural appreciation in the Russian or the oriental mind. Thus the Kremlin has no compunction about retreating in the face of superior force. And being under the compulsion of no timetable, it does not get panicky under the necessity for such retreat. Its political action is a fluid stream which moves constantly, wherever it is permitted to move, toward a given goal. Its main concern is to make sure that it has filled every nook and cranny available to it in the basin of world power. But if it finds unassailable barriers in its path, it accepts these philosophically and accommodates itself to them. The main thing is that there should always be pressure, unceasing constant pressure, toward the desired goal. There is no trace of any feeling in Soviet psychology that that goal must be reached at any given time. These considerations make Soviet diplomacy at once easier and more difficult to deal with than the diplomacy of individual aggressive leaders like Napoleon and Hitler. On the one hand it is more sensitive to contrary force, more ready to yield on individual sectors of the diplomatic front when that force is felt to be too strong, and thus more rational in the logic and rhetoric of power. On the other hand it cannot be easily defeated or discouraged by a single victory on the part of its opponents. And the patient persistence by which it is animated means that it can be effectively countered not by sporadic acts which repr

Dansk

På princippet om ufejlbarlighed hviler kommunistpartiets jerndisciplin. Faktisk de to koncepter er gensidigt selvbærende. Perfekt disciplin kræver anerkendelse af ufejlbarlighed. Ufejlbarlighed kræver overholdelse af disciplin. Og de to tilsammen går langt for at bestemme adfærdismen for det hele 5/10 02/07/2015 Sovjetisk magtapparat. Men deres virkning kan ikke forstås, medmindre en tredje faktor tages i betragtning: nemlig den kendsgerning, at ledelsen frit kan fremsætte en bestemt tese til taktiske formål som den finder nyttige for sagen i ethvert bestemt øjeblik og til at kræve de trofaste og utvivlsomme accept af denne afhandling af medlemmerne af bevægelsen som helhed. Det betyder, at sandheden ikke er en konstant men er faktisk skabt, for alle hensigter, af de sovjetiske ledere selv. Det kan variere fra uge til uge, fra måned til måned. Det er intet absolut og uforanderligt – intet, der flyder fra objektivt virkelighed. Det er kun den seneste manifestation af visdommen hos dem, i hvem den ultimative visdom er formodes at opholde sig, fordi de repræsenterer historiens logik. Den akkumulerende effekt af disse faktorer er at give hele sovjetmagtens underordnede apparat en urokkelig stædighed og standhaftighed i sin orientering. Denne orientering kan ændres efter behag af Kreml, men af ​​ingen anden magt.En gang givet partilinjen er blevet fastlagt for et givet spørgsmål om den aktuelle politik, hele den sovjetiske regeringsmaskine, inklusive diplomatiets mekanisme, bevæger sig ubønhørligt langs den foreskrevne vej, som et vedvarende legetøj bil afviklet og på vej i en given retning og stopper kun, når den møder nogle ubesvarede kraft. De personer, der er komponenterne i denne maskine, er ufølsomme for argumenter eller grunde som kommer til dem fra eksterne kilder. Hele deres træning har lært dem at mistillid og rabat omverdenens glatte overtalelsesevne. Ligesom den hvide hund før fonografen hører de kun "mesterens stemme." Og hvis de skal afvises fra de formål, der sidst er dikteret dem, er det mesteren hvem skal aflyse dem. Den udenlandske repræsentant kan således ikke håbe, at hans ord vil gøre noget indtryk på dem. Det mest, han kan håbe, er, at de vil blive overført til dem på toppen, som er det i stand til at ændre partilinjen. Men selv de vil sandsynligvis ikke blive påvirket af nogen normal logik i ord fra den borgerlige repræsentant. Da der ikke kan appelleres til fælles formål, kan der ikke være nogen appellerer til almindelige mentale tilgange. Af denne grund taler fakta højere end ord for ørerne på Kreml; og ord har størst vægt, når de har ringen af ​​at reflektere eller blive bakket op af fakta af uanfægtelig gyldighed.Men vi har set, at Kreml ikke er under nogen ideologisk tvang til at nå sine formål i en fart. Ligesom kirken beskæftiger den sig med ideologiske begreber, som er af langsigtet gyldighed, og den har råd til at være patient. Det har ingen ret til at risikere revolutionens eksisterende resultater af hensyn til forgæves kugler fremtid. Selve Lenins lære kræver stor forsigtighed og fleksibilitet i jagten på kommunist formål. Igen er disse forskrifter befæstet af erfaringerne fra russisk historie: århundreders obskure kampe mellem nomadiske styrker over strækningerne af en stor ubefæstet slette. Her forsigtighed, omtanke, fleksibilitet og bedrag er de værdifulde egenskaber; og deres værdi finder naturlig påskønnelse i det russiske eller det orientalske sind. Kreml har således ingen betænkeligheder med at trække sig tilbage over for overlegen magt. Og at være under tvang af ingen tidsplan, bliver det ikke panisk under nødvendigheden af ​​et sådant tilbagetog. Dens politiske handling er en flydende strøm, der konstant bevæger sig, hvor end den har tilladelse til at bevæge sig, mod en givet mål. Dens største bekymring er at sikre, at den har fyldt hver eneste afkroge, der er tilgængelig for den i verdensmagts bassin. Men hvis den finder uangribelige barrierer på sin vej, accepterer den disse filosofisk og tilgodeser dem. Det vigtigste er, at der altid skal være pres, uophørligt konstant pres, mod det ønskede mål.Der er ikke spor af nogen følelse i den sovjetiske psykologi, at dette mål skal nås til enhver tid. Disse overvejelser gør det sovjetiske diplomati på én gang nemmere og vanskeligere at håndtere end diplomati af individuelle aggressive ledere som Napoleon og Hitler. På den ene side er den mere følsom overfor modsat kraft, mere parat til at give efter på de enkelte sektorer af den diplomatiske front, når denne styrke menes at være det for stærk, og dermed mere rationel i magtens logik og retorik. På den anden side kan det ikke være nemt besejret eller modløs af en enkelt sejr fra sine modstandere. Og patientens vedholdenhed ved som det er animeret betyder, at det effektivt kan imødegås ikke ved sporadiske handlinger, som repr

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Engelsk-Dansk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.