Engelsk

To my true friends and family, since 2018 I have experienced probably the worst stress mental torture and anxiety as a result of the disgusting behaviour of people who I thought were friends. The knock on effect of all of this has affected me , mentally, caused issues with work, and on a social basis. And although friends who have been there for me socially, the reality is quite different, even torturous. I've had to put up with so much shit over the last few years, and everyone knows what's been happening so this is my chance to have my say and tell you all the truth of what has happened.... As if my family and I have not suffered enough personal loss over the last 10 years, then to have my good name slandered and my good character ostracised from the unit I served in and the DVA by certain individuals and their total lack of experience and etiquette regarding some actions. First one being submitting a public letter to the artillery online website excluding my family and I from an army function, of which I have attended for many years in advance of this individual and his accomplices. I have known this individual - Mr John Freer for 37 years and have served with him in Royal Artillery for over 30 years - I'll come onto this shortly but here is the timeline of events: 18th October 2019 - Mr Prior's 50th Birthday Function The people who attended Mr Prior's 50th function on 18th October 2019 who I have known some for all of my life and others over 30 years, witnessed whilst I was in conversation with Mrs Pigdon, I was approached from behind by Mrs Routledge who started finger pointing, verbally abusing and swearing at me. She was highly intoxicated and very abusive. I waved Mr Routledge over to take his wife away to defuse the situation and once again the people who witnessed the incident decided to sit on the fence, say and do nothing, just like I expected, and then turned this around as if I was the instigator, instead of the victim. Bear in mind that I had known these people for many years and Mrs Routledge had barely known them for 2 years. The strong smell of conspiracy. Since this incident, I have heard very little from the people at the function who I thought I could trust and count on and who I thought were honourable friends. I feel so let down I really think you should hang your heads in shame because of the lack of support and friendship that I never received. Lowest of the low, gullible, two faced, spineless, fake fickle cowards with no moral courage or values of honour. Nothing but a bunch of sewer rats. On the 4th February 2020 I received my usual invite to attend the DVA Durham Day Dinner on the 14th March 2020. One day later, on the 5th February, this was rescinded via a letter to the DVA chairman (Rob Waugh) across messenger and this was also put onto the DVA website. This message was never sent to myself and I was not told about this until the message was forwarded onto me a week later. This shows a lack of etiquette and total cowardice on Mr Freer's behalf. Here is the contents of that letter: "Bob It seems I may have been a little premature when I told you Mr Cook was able to attend Durham Dinner 14th March 20. Some guests have expressed concerns about Mr Cook's attitude towards them and this will have an impact on their enjoyment of the function. We shall be host to a number of dignitaries on the evening and I’m keen to have it all run smoothly and cannot allow both the Battery's effectiveness and reputation within the wider community be subject to any sort of squabbles or drunken rows in front of these guests. Unfortunately, i have no other alternative but to rescind the invite for Mr Cook in view of these concerns, I hope this action will not impact your members decision to attend. Please pass on my apologies and should there need to be any further discussion I can be contacted via the usual channels. Regards John" Mr Freer explains in the letter that some guests had concerns about my behaviour, and as thus, my family and I were excluded from attending this function. It so happens that these "guests" turned out to be Mr and Mrs Routledge (who at the last function above, verbally abused me) and Mr Freer himself. So, my family and I who have attended every function for the Durham Day Dinner since it began and well in advance of Mr Freer and his friends and never once had any trouble, are suddenly ostracised from the event by Mr Freer and his accomplices. 10th March 2020 - DVA meeting at 205 bty with the veterans - 2 DVA Members in the DVA meeting mentioned the three people concerned who did not want me at this meeting (Mr Freer, Mr Routledge and Mrs Routledge). When this was raised in the meeting the DVA decided to cancel their participation and not attend the Durham Day Dinner in support of me. 8th June 2020 - The DVA sent a reply to Mr Freer in my support As this was not enough, Mr Freer decided to make a false accusation of me assaulting him on Saturday the 20th March 2021 (I had never seen Mr Freer since leaving the unit in 2018) resulting in me being arrested and held in police custody for 13 hours undergoing interviews as well as having my house physically searched by the police to the upset of my son who was at home at the time (as I was incarcerated), they took away items of clothing, shoes, coats, searched every cupboard, drawer, room, loft and the outside buildings I was under investigation for around 6 months with restrictions on movement and communication (even though I had zero contact with Mr Freer since 2018) This has all been 100% total fabricated LIES with no further action towards myself from the police. This was a serious accusation so I had to involve solicitors - if this had been the truth from Mr Freer, this would have run into a cost of thousands for me to defend myself. If anyone has a problem with the truth above, or the guilt is too much for you, you know where I live, please come and knock on my door

Dansk

Til mine sande venner og familie, siden 2018 har jeg oplevet nok den værste stress mentale tortur og angst som følge af den modbydelige adfærd hos mennesker, som jeg troede var venner. Den banke-på-effekt af alt dette har påvirket mig, mentalt, forårsaget problemer med arbejdet og på et socialt grundlag. Og selv om venner, der har været der for mig socialt, er virkeligheden en helt anden, endda pinefuld. Jeg har måttet tåle så meget lort i løbet af de sidste par år, og alle ved, hvad der er sket, så dette er min chance for at sige min mening og fortælle dig hele sandheden om, hvad der er sket... Som om min familie og jeg har ikke lidt nok personligt tab i løbet af de sidste 10 år, for derefter at få mit gode navn bagtalt og min gode karakter udstødt fra den enhed jeg tjente i og DVA af visse personer og deres totale mangel på erfaring og etikette vedrørende nogle handlinger. Den første var at indsende et offentligt brev til artilleriets online-websted, der udelukker min familie og jeg fra en hærfunktion, som jeg har deltaget i i mange år forud for denne person og hans medskyldige.Jeg har kendt denne person - hr. John Freer i 37 år og har tjent sammen med ham i Royal Artillery i over 30 år - jeg vil komme ind på dette snart, men her er tidslinjen for begivenheder: 18. oktober 2019 - Mr. Priors 50-års fødselsdagsfunktion De mennesker, der deltog i hr. Priors 50. funktion den 18. oktober 2019, som jeg har kendt nogle i hele mit liv og andre over 30 år, var vidne til, mens jeg var i samtale med fru Pigdon, blev jeg kontaktet bagfra af fru Routledge, som begyndte at pege fingeren. , verbalt misbrug og bande til mig. Hun var stærkt beruset og meget voldelig. Jeg vinkede hr. Routledge hen for at tage hans kone væk for at uskadeliggøre situationen, og endnu en gang besluttede de mennesker, der var vidne til hændelsen, at sætte sig på hegnet, sige og ikke gøre noget, ligesom jeg havde forventet, og så vendte det om, som om jeg var anstifter i stedet for offeret. Husk, at jeg havde kendt disse mennesker i mange år, og fru Routledge havde knap nok kendt dem i 2 år. Den stærke lugt af sammensværgelse. Siden denne hændelse har jeg hørt meget lidt fra de personer på konferencen, som jeg troede, jeg kunne stole på og regne med, og som jeg troede var ærede venner. Jeg føler mig så svigtet, at jeg virkelig synes, du skal hænge med hovedet i skam på grund af den manglende støtte og venskab, som jeg aldrig har modtaget. Laveste af de lave, godtroende, to-ansigtede, rygradløse, falske vægelsindede kujoner uden moralsk mod eller æresværdier. Intet andet end en flok kloakrotter.Den 4. februar 2020 modtog jeg min sædvanlige invitation til at deltage i DVA Durham Day Dinner den 14. marts 2020. En dag senere, den 5. februar, blev dette ophævet via et brev til DVA-formanden (Rob Waugh) på tværs af messenger og dette blev også lagt på DVA's hjemmeside. Denne besked blev aldrig sendt til mig selv, og jeg fik ikke at vide om dette, før beskeden blev videresendt til mig en uge senere. Dette viser en mangel på etikette og total fejhed på hr. Freers vegne. Her er indholdet af brevet: "Bob Det lader til, at jeg måske var lidt for tidligt, da jeg fortalte dig, at hr. Cook var i stand til at deltage i Durham Dinner den 14. marts 20. Nogle gæster har udtrykt bekymring over hr. Cooks holdning til dem, og dette vil have en indvirkning på deres nydelse af funktionen. Vi vil være vært for en række dignitærer om aftenen, og jeg er ivrig efter at få det hele til at køre gnidningsfrit og kan ikke tillade, at både batteriets effektivitet og omdømme i det bredere samfund udsættes for nogen form for skænderier eller drukkenskaber foran disse gæster. Desværre har jeg intet andet alternativ end at tilbagekalde invitationen til hr. Cook i lyset af disse bekymringer, jeg håber, at denne handling ikke vil påvirke dine medlemmers beslutning om at deltage. Giv venligst mine undskyldninger videre, og hvis der skulle være behov for yderligere diskussion, kan jeg kontaktes via de sædvanlige kanaler.Med venlig hilsen John" Hr. Freer forklarer i brevet, at nogle gæster var bekymrede over min opførsel, og derfor var min familie og jeg udelukket fra at deltage i denne funktion. Det sker sådan, at disse "gæster" viste sig at være hr. og fru Routledge (som ved den sidste funktion ovenfor misbrugte mig verbalt) og hr. Freer selv. Så min familie og jeg, der har deltaget i hver eneste fest til Durham Day Dinner, siden den begyndte og i god tid før hr. Freer og hans venner og aldrig har haft problemer, bliver pludselig udstødt fra begivenheden af ​​hr. Freer og hans medskyldige. 10. marts 2020 - DVA-møde kl. 205 bty med veteranerne - 2 DVA-medlemmer i DVA-mødet nævnte de tre berørte personer, som ikke ville have mig til dette møde (Hr. Freer, Mr. Routledge og Mrs. Routledge). Da dette blev rejst på mødet, besluttede DVA at aflyse deres deltagelse og ikke deltage i Durham Day Dinner til støtte for mig.8. juni 2020 - DVA sendte et svar til hr. Freer til min støtte Da dette ikke var nok, besluttede hr. Freer at fremsætte en falsk anklage om, at jeg overfaldt ham lørdag den 20. marts 2021 (jeg havde aldrig set hr. Freer, siden jeg forlod enheden i 2018), hvilket resulterede i, at jeg blev arresteret og tilbageholdt i politiets varetægt i 13 timer under afhøringer, ligesom de fik mit hus fysisk ransaget af politiet til uro for min søn, der var hjemme på det tidspunkt (da jeg var fængslet), de tog tøj, sko, frakker, gennemsøgte alle skabe, skuffer , værelse, hems og de udvendige bygninger Jeg var under undersøgelse i omkring 6 måneder med restriktioner for bevægelse og kommunikation (selvom jeg havde ingen kontakt med hr. Freer siden 2018) Dette har alt sammen været 100% opdigtede LØGNE uden yderligere handling mod mig selv fra politiet. Dette var en alvorlig anklage, så jeg var nødt til at involvere advokater - hvis dette havde været sandheden fra hr. Freer, ville det have kostet tusindvis for mig at forsvare mig selv. Hvis nogen har et problem med sandheden ovenfor, eller skyldfølelsen er for meget for dig, ved du hvor jeg bor, så kom og bank på min dør

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.