Engelsk

CATALOGUE OF MEASURES FOR INFECTION CONTROL FOR EUHA 2021 Status date July 12, 2021 – This document can and will be adapted to the current situation if necessary. GENERAL INFORMATION The following catalogue of measures is based on the hygiene and infection protection concept for EUHA 2021. As an exhibitor, this document specifies which measures and requirements you must observe and implement on your own responsibility at the Hannover Exhibition Centre in the design, construction and organisation of exhibition stands, as well as in catering and hospitality on exhibition stands and in stand supply, as well as during set-up and dismantling periods and on site logistics. Third parties engaged by you shall be obliged by you accordingly. Please also observe the generally applicable general regulations of the Lower Saxony Ordinance on the Containment of the Corona Virus SARS-CoV-2 in its currently valid version. The organizers BVHI and EUHA reserve the right to adapt this catalogue of measures in compliance with sovereign measures (e.g. court or official order or other sovereign regulation such as law or ordinance) and to specify further measures and requirements or to restrict or cancel measures and requirements already specified. Inspections, both by the authorities and by Deutsche Messe, are to be expected at all times. Instructions given by the personnel of the authorities and Deutsche Messe must be followed at all times. All information, requirements and measures listed here are based on the currently valid legal requirements and the current state of knowledge. Our protection and hygiene concept will be adapted in the event of changes to the legal situation or new findings from operational practice. We update this catalogue of measures on an ongoing basis. Please check whether the planning of your trade fair appearance is based on the current version of the catalogue of measures. DESIGN, CONSTRUCTION AND ORGANISATION OF EXHIBITION STANDS The exhibitor must take the requirements for hygiene and infection protection into account when planning his stand and monitor and maintain compliance with these requirements during the event; the following constructional and organizational measures must be considered for this purpose: • Persons with symptoms of illness such as cough, fever, cold, sore throat, general weakness, diarrhea, smell and taste disturbance are not allowed to enter the event area, regardless of a test result. • The obligation to wear mouth-nose coverings applies on the entire event site, in all closed rooms, halls and in the open air. Only medical mouth-nose coverings are to be used (FFP2, KN95 or surgical masks). This must be worn tightly and in such a way that the mouth and nose are completely covered. Visors made of acrylic glass or similar materials are not permitted. CATALOGUE OF MEASURES FOR INFECTION CONTROL FOR EUHA 2021 Status date July 12, 2021 – This document can and will be adapted to the current situation if necessary. • Exhibition stands must generally be designed so generously that all persons on the stand can generally maintain a minimum distance of 1.5 m. As a guideline, 4 m² per person can be assumed. • When planning and constructing exhibition stands, care must be taken to ensure that the stand areas are adequately ventilated; closed ceiling constructions, especially in meeting and lounge areas, should be avoided wherever possible. • Entrance, presentation, lounge and visitor areas shall be dimensioned so that the expected number of people can comfortably stay on the stand without obstructions or disturbances on the stand area, hall aisles or adjacent stands. • If necessary, additional active guidance of people, e.g. by means of signage, floor markings, partition walls or tensors, must be provided. • Sufficient space must also be provided for exhibit presentations in accordance with the distance requirement. • Meeting and hospitality areas should be generously dimensioned in terms of space. Please check in advance whether the planning of catering areas is sensible or feasible on your stand area, taking into account the currently applicable spacing regulations. • Physical contact points (doors and handles, etc.) should be avoided as far as possible. Where unavoidable, physical contact points should have smooth, easy-to-clean surfaces. • Exhibition stands should be cleaned regularly, at least once a day. Surfaces and objects that are frequently touched by people (e.g. table or counter surfaces, exhibits, door handles, handrails) are to be cleaned and disinfected several times a day. • Disinfectant must be provided on the exhibition stands for visitors and for stand personnel. • The exhibitor shall, at his own discretion, provide sufficient medical mouth-nose coverings on the stand. • The provision of brochures and information material as well as the distribution of giveaways must be checked for conformity with hygiene requirements and refrained from in case of doubt. • The exhibito

Dansk

KATALOG AF FORANSTALTNINGER TIL INFEKTIONSKONTROL FOR EUHA 2021 Statusdato 12. juli 2021 - Dette dokument kan og vil blive tilpasset den aktuelle situation om nødvendigt. GENEREL INFORMATION Følgende tiltagskatalog er baseret på hygiejne- og infektionsbeskyttelseskonceptet for EUHA 2021. Som udstiller angiver dette dokument, hvilke foranstaltninger og krav du skal overholde og implementere på eget ansvar på Hannover Exhibition Center i design, konstruktion og organisation af messestande, såvel som i forplejning og gæstfrihed på messestande og i standforsyning, samt under opsætnings- og afmonteringsperioder og på stedet logistik. Tredjeparter, der er engageret af dig, er forpligtet af dig i overensstemmelse hermed. Vær også opmærksom på de generelt gældende generelle bestemmelser i Niedersachsen-forordningen om indeslutning af Corona Virus SARS-CoV-2 i dens aktuelt gyldige version. Arrangørerne BVHI og EUHA forbeholder sig retten til at tilpasse dette katalog over foranstaltninger i overensstemmelse med suveræne foranstaltninger (f.eks. Domstol eller officiel kendelse eller anden suveræn regulering som f.eks. Lov eller bekendtgørelse) og til at specificere yderligere foranstaltninger og krav eller til at begrænse eller annullere foranstaltninger og krav allerede angivet. Inspektioner, både af myndighederne og af Deutsche Messe, må til enhver tid forventes. Instruktioner givet af personalet ved myndighederne og Deutsche Messe skal til enhver tid følges.Alle oplysninger, krav og foranstaltninger, der er anført her, er baseret på de gældende lovkrav og den aktuelle viden. Vores beskyttelses- og hygiejnekoncept vil blive tilpasset i tilfælde af ændringer i den juridiske situation eller nye fund fra operationel praksis. Vi opdaterer dette katalog over foranstaltninger løbende. Kontroller, om planlægningen af ​​dit messes udseende er baseret på den aktuelle version af målekataloget. DESIGN, KONSTRUKTION OG ORGANISATION AF UDSTILLINGSSTANDER Udstilleren skal tage kravene til hygiejne og infektionsbeskyttelse i betragtning, når han planlægger sin stand og overvåger og vedligeholder overholdelsen af ​​disse krav under arrangementet; følgende konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger skal overvejes til dette formål: • Personer med symptomer på sygdom som hoste, feber, forkølelse, ondt i halsen, generel svaghed, diarré, lugt og smagsforstyrrelser må ikke komme ind i begivenhedsområdet, uanset et testresultat. • Forpligtelsen til at bære mund-næsebeklædning gælder på hele eventstedet, i alle lukkede lokaler, haller og under åben himmel. Der må kun anvendes medicinske mund-næsebeklædninger (FFP2, KN95 eller kirurgiske masker). Dette skal bæres tæt og på en sådan måde, at munden og næsen er helt dækket. Visirer fremstillet af akrylglas eller lignende materialer er ikke tilladt.KATALOG AF FORANSTALTNINGER TIL INFEKTIONSKONTROL FOR EUHA 2021 Statusdato 12. juli 2021 - Dette dokument kan og vil blive tilpasset den aktuelle situation om nødvendigt. • Udstillingsstandere skal generelt være udformet så generøst, at alle personer på standen generelt kan holde en minimumsafstand på 1,5 m. Som en retningslinje kan 4 m² pr. Person antages. • Ved planlægning og konstruktion af messestande skal der tages hensyn til, at standarealerne er tilstrækkeligt ventilerede; lukkede loftskonstruktioner, især i møde- og loungeområder, bør undgås, hvor det er muligt. • Indgangs-, præsentations-, lounge- og besøgsområder skal dimensioneres, så det forventede antal personer komfortabelt kan bo på standen uden forhindringer eller forstyrrelser på standområdet, gangene eller tilstødende stande. • Om nødvendigt yderligere aktiv vejledning af mennesker, f.eks. ved hjælp af skiltning, gulvmærker, skillevægge eller tensorer, skal tilvejebringes. • Der skal også være tilstrækkelig plads til udstillingspræsentationer i overensstemmelse med afstandskravet. • Møde- og gæstfrihedsområder bør være generøst dimensioneret med hensyn til plads. Kontroller på forhånd, om planlægningen af ​​cateringområder er fornuftig eller gennemførlig på dit standområde, under hensyntagen til de gældende afstandsbestemmelser.• Fysiske kontaktpunkter (døre og håndtag osv.) Bør så vidt muligt undgås. Hvor det er uundgåeligt, bør fysiske kontaktpunkter have glatte, let at rengøre overflader. • Udstillingsstandere skal rengøres regelmæssigt, mindst en gang om dagen. Overflader og genstande, der ofte berøres af mennesker (f.eks. Bord- eller bordflader, udstillinger, dørhåndtag, gelænder) skal rengøres og desinficeres flere gange om dagen. • Desinfektionsmiddel skal findes på udstillingsstandene for besøgende og for standpersonale. • Udstilleren skal efter eget skøn tilvejebringe tilstrækkelige medicinske mund-næse betræk på stativet. • Levering af brochurer og informationsmateriale samt distribution af gaver skal kontrolleres for overensstemmelse med hygiejnekrav og afstå fra tvivl. • Udstillingen

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.